ترکیب سالها تجربه و تخصص در زمینه تکنولوژی نوین محصولات شیمی ساختمان رمز موفقیت و تمایز برند SATEX Plus میباشد.
این مهم با بهره مندی از دانش متخصصین وکارشناسان خبره محقق گشته و باعث تحولی عظیم در این صنعت گردیده است ، بطوریکه این محصول به ساده گی از عهده استانداردهای زیست محیطی بر آمده و متناسب با هرنوع محل و کاربری ارائه میگردد.